Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden DT Performance

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consumententransacties

Artikel 1. Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product,
levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende
afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een
standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden
schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod
1.
Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan
voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2.
Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3.
Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een
goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn
waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
4.
Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van
beveiligde producten.
5.
Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke
hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt
zijn.

Artikel 3. De prijs
1.
Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en
afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen
overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
2.
Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden
producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen
(hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
3.
Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben
gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
4.
Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de
financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen
aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat
om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling
ontvangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u
uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan
kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog
het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering
1.
Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt
zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn
is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht,
dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het
recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de
koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de
overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2.
Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is
vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen
nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3.
Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.
Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u
een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan
kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in
dat geval voor onze rekening.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een
aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.

Artikel 6. Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van twee jaar.
Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan
zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk)
een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u
bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal
geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten. Let op! Wij maken u er op attent dat rechten
op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt
op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de
in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.